لیست قیمت حبوبات

ردیف مشخصات کالا قالب فروش قیمت (تومان)/ کیلوگرم
1 جو پوست کنده فله کیلویی 18.900
2 جو پرک فله کیلویی 18.900
3 بلغور گندم فله کیلویی 18.400
4 بلغور جو فله کیلویی 20.500
5 لوبیا چیتی فله کیلویی 58.200
6 لوبیا قرمز فله کیلویی 41.000
7 لوبیا سفید فله کیلویی 35.200
8 لوبیا چشم بلبلی فله کیلویی 42.900
9 لوبیا کپسولی فله کیلویی 73.500
10 لوبیا کشاورزی فله کیلویی 44.900
11 لپه ریز آذرشهر فله کیلویی 34.700
12 لپه درشت فله کیلویی 30.600
13 عدس درشت کانادا فله کیلویی 39.300
14 عدس ریز فله کیلویی 39.800
15 ماش فله کیلویی 38.300
16 نخود فله کیلویی 42.400
17 ذرت فله کیلویی 29.000
18 لپه ریز خارجی فله کیلویی 39.500